[Web] Complément sur le wiki

Nhấn vào index.html đường liên kết để xem file.